כיצד הציונים מחושבים?

חישוב הציונים נעשה בשלושה שלבים:

  1. חישוב ציוני הגלם - סכום התשובות הנכונות בכל תחום הוא ציון הגלם בתחום זה.
  2. חישוב הציונים בכל אחד מתחומי הבחינה - כדי לאפשר השוואה בין ציוני נבחנים שנבחנו בנוסחים שונים ובמועדים שונים - ציוני הגלם בכל אחד מהתחומים המרכיבים את הבחינה מתורגמים לציונים בסולם אחיד.
  3. חישוב הציון הכללי במימ"ד - הציונים בתחומים השונים משמשים בחישוב הציון הכללי בבחינה.

מה משמעות הציונים?

מטרתה של בחינת מימ"ד היא לבחור מן המועמדים למכינות את מי שיש להם הסיכוי הטוב ביותר לסיים בהצלחה את המכינה וללמוד בעתיד במוסד להשכלה גבוהה בישראל.

כל מוסד ממוסדות הלימוד המשתמשים בבחינה קובע באופן עצמאי את החלטותיו על סמך הציונים. החלטתו של מוסד לימוד כלשהו על סמך ציונו של נבחן אינה בהכרח ההחלטה שמוסד אחר מקבל על סמך אותו ציון.

דיווח הציונים

ציוניכם ידווחו בתוך 10 ימים למכינה שבה נבחנתם. מוסדות הלימוד מטפלים במועמדיהם על סמך הציונים שדיווח להם במישרין המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. כל המוסדות התחייבו להשתמש בציונים רק בתהליך הקבלה ללימודים אצלם.

הציונים מדווחים לנבחנים באינטרנט. תוכלו לראות את ציוניכם באתר זה לפי פרטים אישיים מזהים: השם, מספר הזהות ומספר האסמכתה - המופיע עם תחילת הבחינה. מדור ציונים אינו מוסר בטלפון מספרי אסמכתה לנבחנים. שמרו אפוא את מספר האסמכתה שלכם לפחות עד שתראו את ציוניכם באינטרנט.

לכל דיווח ציונים מצורף עלון הסבר.

הזמנה לבחינה חוזרת

בעת הערכת הבחינות נעשות בדיקות שגרתיות שמטרתן להבטיח כי הציונים שיחושבו לכל נבחן ישקפו נאמנה את יכולתו. לעתים המרכז הארצי לבחינות ולהערכה מתקשה להעריך ציון בבחינה בשל ממצאים חריגים או בלתי עקיבים שנמצאו בה, או בשל בעיות טכניות. בכל מקרה שמתעורר ספק הנוגע למהימנותה של בחינה כלשהי מסיבה כלשהי, לרבות הסיבות המפורטות לעיל, הנבחן מוזמן לבחינה חוזרת במשרדי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה בירושלים, וציוניו מוקפאים עד להסרת הספק. רק לאחר הבחינה החוזרת מחליט המרכז על המשך הטיפול במקרה. על פי רוב, ההזמנה לבחינה חוזרת נשלחת בכתב לנבחנים הנוגעים בדבר בתוך כשישה שבועות מיום הבחינה, אך ייתכן שפנייה לכך תיעשה במועד מאוחר יותר.