מת"ל היא מערכת ממוחשבת של מבחנים ושאלונים סטנדרטיים שפותחה לצורך אבחון מועמדים למוסדות להשכלה גבוהה ותלמידים הלומדים בהם המבקשים התאמות בבחינות וסיוע בלימודים בשל לקות למידה.

מת"ל פותחה במרכז הארצי לבחינות ולהערכה בסיועם של מומחים ללקויות למידה. המערכת פותחה לשירות אוכלוסיית לקויי הלמידה ביוזמתה של הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) של המועצה להשכלה גבוהה, ובמימונה. ועדת ההיגוי של ות"ת בנושא תלמידים לקויי למידה ליוותה את הפיתוח.

מת"ל נועדה לאבחן את לקויות הלמידה השכיחות - דיסלקסיה, דיסקלקוליה ודיסגרפיה – וכן להעריך את הסבירות לקיום הפרעת קשב וריכוז.

מצגת כללית על מת"ל

 

כלי האבחון

במת"ל שני שאלונים ו-20 מבחנים הבודקים תפקודים קוגניטיביים בתחומים האלה: שפה (קריאה וכתיבה), תפקודים כמותיים, קשב, זיכרון, תפיסה חזותית ומהירות עיבוד כללית. כלי האבחון של מת"ל (מבחנים ושאלונים) פותחו בסיוע ועדות מומחים והם מבוססים על ידע תאורטי עדכני. יעילותם של הכלים באבחון לקויות למידה נבדקה במחקר תיקוף רחב היקף שנעשה בעשרה מוסדות להשכלה גבוהה. מחקר זה שימש לבדיקת איכות המבחנים, לבדיקת תהליך ניהול הבחינה ולתיקוף המבחנים ומדדי הביצוע באוכלוסיות קליניות. בהמשך נאספו עבור כל כלי האבחון נורמות ביצוע ארציות ממדגם מייצג של אוכלוסיית המועמדים והלומדים במוסדות להשכלה גבוהה. המדגם כלל 508 דוברי עברית כשפת אם שאינם בעלי לקות למידה, הלומדים לתואר ראשון באוניברסיטאות ובמכללות. להלן פירוט כלי האבחון של מת"ל:

שפת אם (קריאה)

שפה זרה (אנגלית)

קשב

הבנת הנקרא

פענוח טקסט

פענוח מילות תפל (הפקה)

פענוח מילות תפל (בחירה)

השמטת פונמות

ספירת פונמות

שיום מהיר (RAN)

שטף מילולי

מודעות תחבירית

אנגלית - הבנת הנקרא

אנגלית - הבנת הנשמע

קשב מתמשך (CPT)

תפקודי קשב (עוררות קשב, הפניית קשב, קשב ניהולי)

שאלון לאבחון הפרעת קשב וריכוז

תפקודים כמותיים

תפיסה חזותית

אוטומטיות חישובית (שליפת עובדות חשבון)

ידע פרוצדורלי

תפיסת מושג המספר

עיבוד מקביל

עיבוד סדרתי

שפת אם (כתיבה)

זיכרון אודיטורי מילולי

שאלון אישי לפונה

הכתבה

זכירה מיָּדית

זכירה מושהית

שאלון לדיווח עצמי על היסטוריה התפתחותית וקשיים לימודיים בעבר ובהווה

 

מאפייני המערכת

 • כל המבחנים נעשים באמצעות מחשב.
 • בכל שלבי ההיבחנות נוכח בוחן.
 • ההוראות לכל מבחן מוצגות על המסך וניתנות להשמעה.
 • לפני כל מבחן ניתנות מטלות לדוגמה ולהתנסות.
 • המחשב מקליט את כל התגובות המילוליות של הנבחן ומאפשר השמעה חוזרת שלהן.
 • לכל תגובה נמדד זמן התגובה בדיוק של 7± אלפיות השנייה.
 • במערכת בקרות לזיהוי תפקוד שלא בתום לב (התחזות).

למי מיועד האבחון?

ההיבחנות במת"ל מותנית במילוי ארבע הדרישות המפורטות להלן. שלוש הדרישות הראשונות נועדו להבטיח שהפונים מתאימים לאוכלוסייה שעבורה פותחו נורמות הביצוע במבחני מת"ל.

 1. גיל 16 עד 30
 2. שליטה בעברית ברמה של שפת אם
  (המערכת אינה מתאימה לאבחון תפקודים שפתיים בקרב נבדקים שאינם שולטים בעברית ברמה של שפת אם, למעט דוברי רוסית, שעבורם פותחו נורמות מותאמות).
 3. היעדר מוגבלות פיזית הצפויה להפריע לתפקוד במטלות המבחנים ולפגוע בדיוק המדידה (כגון כבדות ראייה, כבדות שמיעה, בעיות מוטוריות)
 4. הפונה לא נבחן במת"ל בשלוש השנים האחרונות.

 

תהליך האבחון

בתהליך האבחון שמונה שלבים (ראו תרשים). האבחון נעשה בשלוש-ארבע פגישות עם הפונה: שתי פגישות של כשעתיים כל אחת, המיועדות להיבחנות במבחני מת"ל, ומפגש אחד או שניים של הפונה עם מאבחן מומחה להעמקת הבירור ולמתן משוב לפונה על תוצאות האבחון ועל משמעותן.

המאבחן קובע את האבחנה הסופית בשאלת קיומה של לקות למידה וכן את רמת הסבירות לקיומה של הפרעת קשב וריכוז. האבחנה מבוססת על כל הנתונים שבידי המאבחן, ובהם התפקוד במבחני מת"ל, ההיסטוריה ההתפתחותית והלימודית של הפונה כפי שהיא מתועדת במסמכים המצורפים לפנייה ובשאלון האישי שמילא הפונה, תצפית התנהגותית בפונה, והמידע שנאסף במפגש האישי עם הפונה.

להלן תיאור מפורט של שמונת השלבים של תהליך האבחון:

1. פנייה למכון אבחון

בעת הפנייה למכון האבחון, מזכירוּת המכון מוסרת לפונה פרטים כלליים על תהליך האבחון, בודקת את התאמתו לאבחון במת"ל על פי הדרישות שפורטו לעיל, ושולחת לפונה את חומרי ההרשמה.

2. מילוי שאלון אישי והגשת מסמכים נלווים

הפונה מתבקש למלא שאלון אישי מפורט ולהגיש מסמכים רלוונטיים:

 • תעודות בית ספר - יסודי, חטיבה ותיכון (כל התעודות שברשותך)
 • תעודת בגרות או גיליון עדכני של ציוני הבגרות
 • דוחות אבחון קודמים
 • תעודת ציון של הבחינה הפסיכומטרית
 • אישורים על זכאות להתאמות בבחינות הבגרות או בבחינה הפסיכומטרית
 • גיליון ציונים עדכני ממוסד הלימודים האחרון
 • כל מסמך אחר שעשוי לשפוך אור על קשיי הפונה בעבר ובהווה, כגון: הפניות לאבחון, הפניות לטיפול ולסיוע, הערכות מורים או מטפלים, סיכומי טיפולים, תיעוד רפואי של תרופות.

3. בדיקת ההתאמה לאבחון במת"ל

עם קבלת חומרי הרקע נבדקת התאמת הפונה לאבחון במת"ל. במקרה של אי-התאמה או אם יש יסוד סביר להשערה שקשיי הפונה אינם נובעים מלקות למידה, הפונה מופנה לגורם מקצועי מתאים להמשך הבירור.

4. העברת סוללת המבחנים

כלי האבחון של מת"ל מועברים על ידי בוחן מיומן בשני מפגשים שאורכם כשעתיים כל אחד. תגובות הפונה במבחני ההפקה מתועדות בתיק אבחון אישי. בתום המפגשים הבוחן מעריך את איכות התפקוד במבחני ההפקה ומזין את הציונים למערכת הציונים.

5. הפקת דוח ממוחשב

בתום העברת כלי האבחון מופק דוח ממוחשב המסכם את תוצאות האבחון. הדוח מפרט פירוט מלא את רמת התפקוד של הפונה ב-54 מדדים המופקים מכלי האבחון. התוצאות מדווחות בציוני תקן ובציונים מאוניים. הציונים המאוניים מוצגים גם באופן גרפי. בנוסף, תוצאות המבחנים משוקללות לצורך הפקת הערכה כללית של רמת התפקוד בתחומים: קריאה, כתיבה, חשבון וקשב. התוצאות משוקללות באמצעות אלגוריתם מתמטי (משוואת ניבוי) שפותח מתוך התבססות על הנתונים האמפיריים שנאספו במחקר התיקוף ובמחקר הנורמות של מת"ל, וכן על סמך שיקולים תאורטיים. האלגוריתם מבוסס על שיטות סטטיסטיות מתקדמות.

6. עיון בתוצאות האבחון ובחומר הרקע

המאבחן המומחה מעיין בחומר הרקע של הפונה ובתוצאות האבחון המתועדות בדוח הממוחשב ובתיק האבחון. המאבחן מגבש הערכה ראשונית בשאלת קיומן של לקויות למידה או הפרעת קשב וריכוז. בהתאם לכך המאבחן מגבש המלצות ראשוניות בנוגע למתן התאמות בבחינות אקדמיות ולסיוע במהלך הלימודים.

7. מפגש עם הפונה

המפגש מוקדש לבירור מעמיק יותר של קשיי הפונה, לבדיקת ההלימה בין הקשיים שהפונה מדווח עליהם ובין תוצאות האבחון, למתן משוב לפונה על תוצאות האבחון ועל משמעותן ולדיון בהמלצות הנוגעות למתן התאמות ולסיוע.

8. חיבור דוח אבחון סופי ומסירתו לפונה

בתום תהליך ניתוח הנתונים, המאבחן כותב חוות דעת ובה דיווח של הממצאים העיקריים, אבחנה סופית והמלצות להתאמות בבחינות אקדמיות ולסיוע בלימודים. חוות הדעת מאורגנת במבנה קבוע.

דוח האבחון הסופי כולל את דוח האבחון הממוחשב (תוצאות התפקוד בכל מבחני מת"ל) ואת חוות הדעת של המאבחן. בתום האבחון נמסרים לפונה שני עותקים חתומים של הדוח.

 

קבילות האבחון

תוקף האבחון במת"ל מותנה בשיתוף פעולה מלא של הפונה, הן במסירת מידע מלא ונכון והן בתפקוד במטלות המבחנים כמיטב יכולתו. במידה שהתמונה שתתקבל ממכלול הנתונים תהיה בלתי סבירה, לא שלמה או מעורפלת, ייתכן שהמאבחן לא יוכל לגבש אבחנה חד-משמעית והמלצות להתאמות ולסיוע. במקרה כזה יומלץ לפונה לעשות בירור נוסף, נפרד מהאבחון באמצעות מת"ל.

האבחון באמצעות מת"ל קביל לצורך הגשת בקשה לתנאים מותאמים בבחינה הפסיכומטרית בצירוף מסמכים אחרים הנדרשים על ידי המדור לבחינות בתנאים מותאמים (במו"ת) במרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

האבחון באמצעות מת"ל קביל לצורך הגשת בקשה לתנאים מותאמים בבחינות אקדמיות בכל המוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים על ידי 'המועצה להשכלה גבוהה' ובמוסדות אחרים.

עם זאת יובהר כי המוסדות אינם מחויבים לאמץ את חוות הדעת של המאבחן ואת המלצותיו בדבר מתן התאמות. ההחלטה הסופית בדבר מתן התאמות שמורה לוועדה מקצועית הפועלת בכל מוסד.

במקרה שמוסד מתוקצב להשכלה גבוהה אינו מכיר באבחון באמצעות מת"ל, ניתן לפנות לגב' נועה בינשטיין, רכזת ועדת ההיגוי של ות"ת לנושא הסיוע לסטודנטים בעלי ליקויי למידה, בטלפון 02-5679951 או בדוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

מחיר האבחון

האבחון במת"ל הוא שירות לציבור הניתן ללא כוונת רווח.

מחיר האבחון הוא 1,450 ש"ח, מתוכם 80 ש"ח דמי טיפול בפנייה.

 

רשימת המכונים המאבחנים באמצעות מת"ל

 

 

לבירורים אחרים על מערכת האבחון אפשר לפנות לד"ר ענת בן-סימון, מנהלת הפיתוח: טל' 02-6759585 דוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 פניות לאחר סיום הליך האבחון באמצעות מתל

במרבית המקרים, הקשר בין הפונה למכון האבחון מסתיים לאחר קבלת דוח האבחון. עם זאת, לפעמים מתעורר צורך בקשר נוסף לאחר סיום הליך האבחון.

להלן מידע והנחיות בנוגע לסוגים שונים של פניות, לפי מטרת הפנייה:

בקשה לקבלת שירות נוסף ממכון האבחון

בכל בקשה לקבלת שירות נוסף ממכון האבחון, כגון עריכת שינויים בתוכן הדוח או פתיחת הליך האבחון מחדש לאחר סיומו, יש לפנות למכון בו בוצע האבחון. הבקשות יטופלו לפי שיקול דעתו של המכון. אם הצורך בשינוי הדוח נגרם בשל טעות של המאבחן או בשל בקשת המאבחן למידע נוסף, לא ייגָבֵה תשלום עבור הטיפול בבקשה. בכל מקרה אחר, ייגבה תשלום נוסף לכיסוי הוצאות הטיפול. סעיף זה מתייחס לבקשות כגון:

 •  בקשה לתיקון טעויות עובדתיות בדוח.
 •  בקשה להשמטת מידע אישי חסוי מחוות הדעת .
 •  בקשה להגשת חומר נוסף ולשקילת מסקנות האבחון מחדש (חומר נוסף: מסמכים ישנים שאותרו
   באיחור או מסמכים חדשים שנוספו לאחר סיום תהליך האבחון).

ערעור על מסקנות האבחון או על ההתאמות שהומלצו

לכל פונה שמורה האפשרות לערער על מסקנות המאבחנת בדוח האבחון בנוגע לקיומה/אי קיומה של לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז, או על ההמלצות להתאמות שנגזרו מהאבחנה. הליך הערעור כולל בדיקה של נכונות המסקנות וההמלצות בחוות הדעת המקורית, כפי שגובשו על סמך מכלול הנתונים שהיו בידי המאבחנת בעת כתיבת הדוח. אי לכך, ההליך אינו מאפשר הגשה של חומר חדש או העברת מטלות אבחון נוספות (המעוניינים להגיש חומר חדש, ראו סעיף "בקשה לקבלת שירות נוסף ממכון האבחון" לעיל).

בשלב ראשון, פנו למכון שבו בוצע האבחון ופרטו את טענותיכם בכתב בצורה ברורה ומנומקת. לאחר שתקבלו את תגובת המכון לפנייה, אם התגובה אינה מניחה את דעתכם תוכלו לערער על חוות הדעת לפי ההליך המפורט בהמשך.

לידיעתכם, ההמלצות להתאמות נקבעות בכל מכוני האבחון על פי קריטריונים אחידים הנהוגים במערכת ההשכלה הגבוהה.

הליך הגשת הפנייה לערעור

בקשה לערעור יש להגיש למכון שבו בוצע האבחון באמצעות <טופס הגשת ערעור>. בטופס זה עליכם לנמק מדוע, לדעתכם, נפלה טעות באבחנות או בהמלצות להתאמות שנגזרו מהן. בעקבות הפנייה לערעור, מכון האבחון יעביר את תיקכם בשלמותו למכון אבחון אחר של מת"ל. מחיר הטיפול בערעור הוא 200 ₪. סכום זה ישולם ישירות למכון האבחון בו יטופל הערעור.

התשובה לערעור

מכתב התשובה לערעור יישלח ישירות אליכם, עם העתק למכון שבו בוצע האבחון. המכתב יכלול תשובה מנומקת לשאלה האם נפלה שגיאה במסקנות או בהמלצות של דוח האבחון, וזאת תוך התייחסות ספציפית לטענות במכתב הפנייה לערעור. חשוב לדעת כי לא מדובר בדוח אבחון חדש.

במקרים בהם יתגלו חילוקי דעות בין שתי חוות הדעת - האבחון המקורי והתשובה לערעור - הסמכות להכרעה ביניהן תהיה נתונה בידי הגוף שאליו תוגש בקשה לקבלת התאמות (מוסד הלימוד או המרכז הארצי לבחינות והערכה).

מתן משוב

הערות והצעות לשיפור, וכמובן דברי שבח ותודה, תמיד מתקבלים בברכה ומסייעים לתהליכי למידה והתייעלות. משוב הנוגע להתנהלות של צוות מכון האבחון מומלץ לשלוח בכתב למזכירות המכון.

תלונה

בכל מכוני האבחון של מת"ל נעשה מאמץ רב לתת שירות מקצועי, אדיב והוגן. יחד עם זאת, אם אתם חשים שקיבלתם יחס לא הולם, חשוב לאפשר לאנשי מכון האבחון לקבל את תלונתכם, להגיב אליה וללמוד ממנה. לשם כך, פנו בכתב למזכירות המכון בו נערך האבחון ותארו את הבעיה שבה נתקלתם. אם כבר פניתם להנהלת המכון והרגשתם שהפנייה לא טופלה כראוי, באפשרותכם לפנות לדיקן הסטודנטים במוסד הלימוד שאליו שייך מכון האבחון.

לבסוף, אם אתם עדיין חשים שפניותיכם לא זכו לאוזן קשובה, באפשרותכם לפנות בכתב לוועדה של ות"ת לתלמידים לקויי למידה בהשכלה הגבוהה. את הפנייה יש לשלוח לאורנן פודם, רכז הוועדה, לדוא"ל : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , או לכתובת: אורנן פודם, המועצה להשכלה גבוהה, רח' ז'בוטינסקי 43, ת.ד 4037 ירושלים 91040. צרפו לפנייה את התכתובת המלאה עם מכון האבחון ועם דיקן הסטודנטים.

כדאי לדעת כי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה אינו אחראי על מכוני האבחון אלא רק מספק להם תמיכה מקצועית וטכנית בתפעול מת"ל.

אנא קראו את המידע בתשומת לב ופעלו בהתאם להנחיות.