מדיניות פרטיות

 

המרכז הארצי לבחינות ולהערכה ע"ר (להלן: "מאל"ו") מכבד את זכותכם לפרטיות. מסמך זה מפרט ומבהיר את מדיניות הפרטיות של מאל"ו בנוגע לאיסוף, לשימוש, לגילוי ולהגנה על כל מידע הנאסף על ידי מאל"ו במסגרת השירותים אותם הוא מעניק לנבחנים ולגורמים אחרים ("מדיניות הפרטיות").

המידע הנאסף

מדיניות הפרטיות חלה על המידע והנתונים הבאים:

(א)    מידע אישי שמתקבל כחלק מתהליך ההרשמה לשירותים באתר, כדוגמת שם, מספר תעודת זהות, תאריך לידה ודרכי התקשרות שונות, לרבות טלפון ודואר אלקטרוני;

(ב)    מידע אישי המתייחס למבחנים ספציפיים, כגון, הבחינה שנרשמתם אליה, מועד ומיקום הבחינה, ציון הבחינה, הערות על הבחינה ופירוט המוסדות להעברת ציוני הבחינה;

(ג)      מידע אישי שהתקבל במסגרת הגשת בקשה להתאמות בבחינה, למשל: שאלון אישי, אבחונים, תעודות, מסמכים רפואיים וכדומה, וכן מידע אודות ההתאמות בבחינה שאושרו על ידי מאל"ו;

(ד)    מידע אישי שנמסר למאל"ו על ידי גופים חיצוניים (למשל, משרדי ממשלה) לצורך ניתוח נתונים וביצוע מחקר עבורם, לרבות: שמות ומספרי תעודת זהות של הנבחנים, תאריך לידה של הנבחנים, תשובות הנבחנים לשאלות, שיוך הנבחנים לצרכים מיוחדים/חינוך מיוחד, שמות ומספרי תעודת זהות או דרכון של הורי הנבחנים, נתונים סוציו-אקונומיים, דת, לאום, השכלת הורים, ארץ לידה של הנבחנים והוריהם, כתובת, מספר אחים ועוד;

(ה)     נתונים הנאספים אודות הגולשים באתר, לרבות במהלך הגלישה באתר ו/או במהלך השימוש בשירותים המוצעים דרכו, כגון מידע הנוגע למחשב האישי של הגולש, כתובת ה-IP, המכשיר הנייד, מערכת ההפעלה ומיקום גיאוגרפי;  

כל פרטי המידע המצוינים בסעיף זה יקראו להלן, ביחד ובנפרד, "המידע".

לידיעתכם, לא חלה עליכם חובה חוקית למסור את המידע, ומסירתו תלויה ברצונכם ובהסכמתכם. הנכם מצהירים כי ידוע לכם שללא מסירת הפרטים המופיעים בשדות החובה, לא תוכלו להשתמש בשירותים באתר הטעונים הרשמה ו/או מסירת מידע. המידע הנמסר על ידיכם בעת ההרשמה לא יימסר לצדדים שלישיים למעט כמפורט במדיניות הפרטיות.

כיצד מוגן המידע

מאל"ו נוקט באמצעים המקובלים בתעשייה על מנת להגן על המידע שנמסר לו, הן בזמן המסירה והן לאחר קבלתו. כידוע, לא קיימות שיטות העברה או אחסון אלקטרוני שהינן מוגנות באופן מוחלט. לכן, למרות שמאל"ו משתדל להגן על המידע האישי שלכם, באמצעות נקיטה בדרכים המקובלות כאמור, אין אפשרות להבטיח את ביטחונו המוחלט של המידע.

כיצד משתמשים במידע

למעט הנאמר במפורש במדיניות הפרטיות, מאל"ו אינו חולק את המידע האישי שלכם עם צדדים שלישיים ללא אישור מפורש מכם, למעט מקרים בהם קיימת דרישה לעשות זאת על פי דין  או הוראה של רשות מוסמכת (לרבות חוק, תקנה, זימון או צו בית משפט או במסגרת שיתוף פעולה עם חקירה של רשויות אכיפת החוק), או ככל שהשימוש נדרש במסגרת הליך משפטי לצורך הגנה על זכויות מאל"ו. יתכן כי ייעשה שימוש במידע האישי באופן פנימי, למשל, כדי לסייע באבחון בעיות בשרתי מחשב, כדי לשפר את השימוש באתר או בשירותים המוצעים, לביצוע מחקרים ובדיקות בנוגע לשירותים השונים, או כדי להתאים את השימוש באתר או בשירותים לשימושכם לצרכים שלכם.

בנוסף, המידע שאתם מספקים משמש לביצוע השירותים, ובכלל זה ביצוע הרשמה לבחינות, התאמות בדרכי היבחנות במידת הצורך, תיקוף הבחינות והעברת ציונים למוסדות המבוקשים.

מאל"ו שואף שהאתר והשירותים המוצעים בו יהיו איכותיים ועדכניים. לפיכך, חלק מהמידע האישי נאסף ומשמש גם לצרכים סטטיסטיים. לצורך כך מבוצע ניתוח סטטיסטי של המידע שאנו מקבלים, כולל כל המידע הנוגע למשתמשים ("מידע סטטיסטי"). מידע סטטיסטי מסייע לנו להבין מגמות וצרכים של לקוחות, על מנת שנוכל לשקול מוצרים ושירותים חדשים וכן להתאים מוצרים ושירותים קיימים לרצונות הלקוח. חשוב להדגיש שהמידע הסטטיסטי הוא אנונימי ואינו מקושר למידע אישי של משתמש כלשהו. מאל"ו עשוי לחלוק מידע סטטיסטי עם גורמים שלישיים הרלוונטיים לעבודתו, שלו, ללא הגבלה, בתנאים מסחריים שיש באפשרותו לקבוע על פי שיקול דעתו הבלעדי. כמו כן, מאל"ו עשוי לספק מידע שאינו אישי ל-Google Analytics כדי לקבל ניתוח של השימוש באתר ובשירותים שלנו.

שימושים אחרים והעברת מידע

במסגרת הרשמתכם לבחינה הנכם מאשרים כי ידוע לכם שמאל"ו מעביר למוסדות הלימוד המשתמשים בציוני הבחינה את המידע הדרוש להם לצורך מיון וקבלה, לרבות מספר תעודת הזהות שלכם, מועד הבחינה והציונים בבחינה(להלן: "מוסדות חינוך"). באפשרותכם לקבוע לאילו מוסדות לימוד יועברו נתונים אלו באמצעות ציון המוסדות בעת ההרשמה לבחינה ובאמצעות ה- <אזור האישי> באתר. בנוסף, הנכם מאשרים כי ידוע לכם כי מאל"ו עשוי להעביר מידע בנוגע לתנאים בהם נערכה הבחינה ובנוגע לנאותות הליך הבחינה.

מאל"ו משתף פעולה גם עם משרדי ממשלה המעבירים לו מידע לצורך ניתוח נתונים וביצוע מחקר עבורם.

כמו כן, מאל"ו משתף פעולה עם רשויות אכיפת החוק או כל צו שיפוטי הדורש או מנחה אותו לגלות את הזהות, ההתנהגות או כל נתון נדרש של כל משתמש. לצורך כך עשוי מאל"ו להשתמש בשירותיהם של קבלני משנה , לרבות כאלו הנמצאים במדינות אחרות, ולשלוח להם את המידע שהוא מקבל מכם. כל קבלני המשנה האלה כפופים לחובות אי-גילוי ואי-שימוש. למרות זאת, ייתכן ובחלק מהמדינות יהיו רמות הגנה על מידע אישי או מידע אחר שאינן משתוות לרמת ההגנה במדינה בה אתם גרים או במדינה בה נבחנתם.

מאל"ו עשוי להעביר את מאגרי המידע שלו הכוללים את המידע האישי שלכם היה ויחליט או יאלץ להעביר את פעילות הארגון או חלק ממנה, לרבות בזמן פירוק. ייתכן ומידע על המשתמשים, לרבות מידע אישי, ייחשף כחלק ממשא ומתן בקשר עם העברת הפעילות כאמור, בכל דרך שהיא. גם במקרה זה המידע האישי ימשיך להיות כפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו. על ידי מסירת המידע האישי שלך לנו, הנכם מסכימים מפורשות להעברות ולשימושים לעיל, לרבות העברה מחוץ למדינת מגוריכם.

התקשרויות

מאל"ו עשוי לשלוח לכם דואר אלקטרוני או הודעות אחרות הנוגעות להרשמתכם לבחינה. במעמד אישור נהלי בחינה בעת ההרשמה לה (לרבות תנאי מדיניות פרטיות זו) הנכם מסכימים מדעת לקבל הודעות כאמור, אלא אם כן הבעתם התנגדות לכך באופן מפורש. כמשתמשים רשומים, אתם יכולים לבקש להפסיק לקבל מידע ועדכונים עתידיים באמצעות ה- <אזור האישי> באתר.

קבלת מידע אישי

מאל"ו שומר את המידע האישי שלכם למשך הזמן הנחוץ לקיום המטרה לשמה הוא נאסף תוך ציות לדין החל. יש באפשרותכם לעיין במידע שמסרתם ובתוצאות המבחנים אותם ביצעתם באמצעות כניסה ל- <אזור האישי> באתר. 

אם ברצונכם לעיין במידע אישי נוסף אודותיכם שאינו זמין באזור האישי תוכלו לעשת זאת באמצעות בירור הכתובת המתאימה לפנייה ב<פניות ובירורים> באתר מאל"ו.   

קישורים

ייתכן שיוצגו באתר קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים. קישורים מסוג זה מוגשים לצורך ביצוע פעולות כגון תשלום או הפנייה לקבלת מידע מדעי. מאל"ו אינו אחראי לתוכן או לנהלי הפרטיות של צדדים שלישיים ולכן גם אינו אחראי לשימוש במידע שתמסרו לגופים שלישיים. מומלץ ללמוד על נהלי הפרטיות של כל גוף לפני שאתם מוסרים להם מידע כלשהו, כולל מידע אישי.

עיון, תיקון או עדכון המידע האישי

מאל"ו מאפשר לכל הנרשמים, לעיין במידע שסיפקו במהלך ההרשמה לבחינות אותן הוא מספק וככל שיש צורך לעדכן ו/או לתקן, נתונים, אי דיוקים או שגיאות במידע שסיפק המשתמש. עדכון/תיקון המידע מתאפשר באמצעות ה- <אזור האישי> באתר.

מאל"ו שומר את המידע שלכם כדי לספק לכם את כל השירותים הנדרשים ולצורך ביצוע בדיקות ומחקרים המבטיחים את איכות הבחינות והשירותים אותם הוא מספק.

המידע האישי שלכם נשמר כדי לספק לכם את השירותים הנדרשים וכדי לעמוד בהתחייבויות המשפטיות שלנו, לפתור סכסוכים ולאכוף את ההסכמים שלנו.

שינויים במדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות של מאל"ו יכולה להשתנות מעת לעת. במידה ויבוצעו שינויים במדיניות הפרטיות שעניינם צמצום זכויותיכם או שימוש שונה במידע האישי שמסרתם, תפורסם על כך הודעה באתר.

יצירת קשר

בכל שאלה או בעיה הקשורה למדיניות הפרטיות של מאל"ו תוכלו לפנות ל'מדור פניות ציבור'.  

 

עודכן:26 ביולי 2018