הודעות

  • הצהרת נגישות - כוונות  
  • נפתחה ההרשמה לבחינות רמ"א 2018.  
  • שימו לב לנהלים חדשים הנוגעים למשך ההמתנה בין היבחנויות בבחינות יע"ל, יעלנט, אמי"ר ואמיר"ם.